חוק הפרגולות

החל מה- 01/08/2014 נכנס לתוקף תיקון 101 לחוק התכנון והבניה,תיקון זה קיבל את הכינוי – “רפורמת הפרגולות”. במסגרת תיקון זה הורדו חסמים אשר הקשו על סגירת מרפסות, פרגולות, תוספות בניה קלות וכיוצא בזה.

לפי החוק, פרגולה (או מצללה בעברית) הוא מבנה ללא קירות הבנוי מחומרים קלים בלבד ושתקרתו נועדה לצרכי הצללה. בנוסף, המרווח בין החלקים האטומים של משטח ההצללה חייבים להוות כ – 40% ממנו ולהיות מחולקים באופן שווה.

הקמת מצללה פטורה מהיתר מותרת בתנאים אלה:
(1)  שטחה אינו עולה על 50 מ”ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי מהמבנים או הגג – הכל לפי הגדול יותר.
(2)  המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר.
(3)  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה.

כמובן שבכל רשות יכולים להופיע שינויים אלו ואחרים.
רצוי לבדוק בעירייה או במועצה באזור מגוריכם ולוודא כי אתם לא חורגים מהנהלים המקובלים אצלכם. צירפנו כאן קישורים למספר עיריות ומועצות לשימושכם.
חברת “אלומינה חיפויים בע”מ” תעמיד לרשותכם אישורים חתומים עי מהנדס (קונסטרוקטור) אשר ניתן להגיש לרשות במקום מגוריכם.